Friday, October 21, 2011

MAJAYJAY: A Place of Many Sighs (Part 1)

Yesterday, my father and I went to visit my sister in Majayjay. It was a chance to roam around the town without going to famous waterfalls that makes Majayjay famous. 

Municipal Hall of Majayjay

Ever thought where Majayjay got its name? No? Neither do I, until...


If you get the change to visit, read this.

...I read this marker.

"Ayon sa natatala, sapagkat ang taas ng bayan ng Mahayhay ay mahigit 1,000 talampakan sa pantay dagat, at walang maayos na daan patungo dito kundi makikipot at liko-likong daang tao sa gilid ng bangin at tumatawid ng mga ilog kaya kinakailangan ng mga dayuhan na kumuha ng mga kargador ng kanilang mabibigat na kagamitan at dahil sa hirap na dinadanas ng mga kargador ay madalas masambit at taghoy nila ang mga salitang "hay, hay, hay, hay" (sigh, sigh, sigh, sigh) habang paakyat dito. Dahil sa dami ng binitawang "hay" pinangalanan ng mga Kastila ang lugar na ito na "Ma-hay-hay" (Many sigh). Ang unang pantig na "ma" ay nangangahulugan ng marami. Maraming "hay-hay" ay di naglaon ay naging "Majayjay."
Now that's a pretty impressive story.

No comments: